Ardtun

Ardtun

Grijs basalt, rozerood graniet en witte stranden van The Ross of Mull

Algemeen

Het landschap van The Ross of Mull is 60 miljoen jaar geleden gevormd door vulkanische activiteiten en de daaropvolgende ijstijden. Ooit was Mull onderdeel van een veel groter, zuidelijker gelegen continent. Dit continent is gespleten, de Atlantische Oceaan ontstond en het land werd noordwaarts geduwd. De vulkaanuitbarstingen bedekten het land met een metersdikke laag lava. Gesmolten lava vulde ook de spleten tussen de onder de lava gelegen gesteentes. Die gesteentes stammen uit tal van periodes en klimatologische omstandigheden en zijn derhalve zeer verschillend. De temperatuur en druk van het magma veranderden het gesteente. Dit metamorfisch gesteente bevat afhankelijk van de druk en temperatuur meer of minder metamorfe mineralen. Het oudste gesteente is te vinden op Iona en is 2500 miljoen jaar geleden gevormd. De metamorfe gesteentes zijn aan de randen van Mull vaak zichtbaar. Dat maakt Mull tot een paradijs voor geologen. Op een Iona is een speciaal soort metamorfisch gesteente te vinden, ′gneiss′ genoemd. Kenmerkend is het gebandeerde uiterlijk. Op Iona komt ook gemetamorfoseerd kalksteen voor, het ′Iona marmer′, wit met groene aders. Het is te vinden op het strand van St. Columba′s Bay. Rond dergelijk gesteente ontstond een landschap van lage, afgeronde, rotsige heuveltjes, gescheiden door drassige bodem.
Aan het oppervlak veranderde de lava in zwart tot grijs basalt. Door het krimpen van de massa volgens een chemisch bepaald patroon ontstonden de beroemde basaltzuilen (zie ook onder Ardtun ). Na verloop van miljoenen jaren centreerden de vulkaanuitbarstingen zich in 1 grote vulkaan in het huidige zuidwesten van Mull, waardoor hier een berglandschap ontstond. De randen van het plateau waren minder solide dan het centrale gedeelte en derhalve meer gevoelig voor erosie. Enorme verschillen in zeehoogte gedurende de afgelopen 500.000 jaar als gevolg van de toe- en weer afnemende druk van het ijs zorgden er vervolgens voor dat de kustlijn trapsgewijs werd afgesleten. Een mooi voorbeeld van een dergelijk getrapt landschap is Ardmeanach. Waar het gesteente wegslijt langs het in een lang gerekte rotspleet gestolde en hardere magma ontstaan ′dykes′, een soort natuurlijke muurtjes.

Het meest westelijk gelegen gebied van The Ross of Mull, rond en ten zuidoosten van Fionnport, werd bedekt met rozerood, ruwkorrelig graniet. Graniet is een stollingsgesteente en bevat grijs kwarts, rozerode veldspaten en mica′s. Het graniet is langs natuurlijke lijnen gespleten tot de ronde rotsblokken die typerend zijn voor de Ross of Mull. Het graniet is jarenlang afgegraven en gebruikt als bouwmateriaal, o.a. voor de Abdij van Iona.

Toen de vulkaanuitbarstingen stopten, ongeveer 52 miljoen jaar geleden, heerste er een warm, subtropisch klimaat in deze streken. Dit zorgde voor verwering en erosie van het lavaplateau en de grote, centrale vulkaan. Het landschap van Mull zoals wij het nu kennen, werd deels in die tijd gevormd. Heuvels, valleien en kustlijnen vormden zich afhankelijk van de sterkte of zwakte van, of natuurlijke barsten in, de onderliggende rotssoorten.
Zo′n 2,6 miljoen jaar geleden breekt de ijstijd aan, gekenmerkt door periodes van afkoeling en opwarming. Gletschers en smeltwater slijten en vormen zodoende het landschap. Valleien worden dieper, bergen ontstaan, gesteente en grond worden meegevoerd. Waarschijnlijk is Mull in deze tijd een eiland geworden. Na de ijstijd was het landschap min of meer gevormd. Latere veranderingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van menselijk handelen (ontbossing, weidegrond).

Al deze geologische activiteiten gedurende 2800 miljoen jaar hebben de huidige kustlijn van Mull vorm gegeven. Trapsgewijs stijgende kliffen en verhoogde stranden, basaltzuilen, eilandjes, rotsformaties van graniet en metamorfisch gesteente, zwerfkeien, ′dykes′ en fossielen.

Zandstranden komen slechts daar voor, waar sedimenten van rotsen, graniet en gletscherafzettingen reeds zo ver waren afgebroken dat zand kon worden gevormd. Dit zand spoelde vervolgens beschutte baaitjes in, zoals er veel te vinden zijn in de Ross. Op sommige plekken brengen de golven dikke lagen schelpengruis aan land en ontstaat een wit strand. Het fijne schelpenzand wordt door de wind vervolgens landinwaarts geblazen. Als de omstandigheden gunstig zijn ontstaat een "machair", een uniek landschapstype dat alleen in het noordwesten van Schotland en Ierland voorkomt. Voorwaarden voor het ontstaan zijn: een laag gelegen kustlijn, zand dat deels bestaat uit schelpengruis, een harde wind en een juiste hoeveelheid regen plus bemoeienis van de mens en zijn grazend vee. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan direct grenzend aan het strand een kleurrijke bloemenweide ontstaan. De planten die er groeien zijn niet zo zeer bijzonder, het gaat meer om de hoeveelheid. Niet elke machair heeft dezelfde bloemen. Er kan een weide van uitsluitend Engels gras zijn of van boterbloem, klaver, orchideeën en grasklokjes of van knoopkruid, gentiaan, ogentroost en tijm. In nattere machairs bloeien Gele lis, primula en teer guichelheil. In drassiger gebied heidesoorten, vleugeltjesbloem, veenpluis, zonnedauw en vetblad.
De bloemenweides huisvesten een aantal bedreigde vogelsoorten. Zo is in machairs met gele lis de kwartelkoning (corncrake), die in de UK verder niet meer voorkomt, te horen en heel soms te zien. Ook de Grauwe gors komt in de machairs nog voor.


St.Columba Bay op Iona

St.Columba Bay op Iona